Uslovi i pravila korišćenja sajta InoPoslovi.net – 16.9.2019.

[Poslednja izmena: 16.9.2019.]

Korišćenjem sajta InoPoslovi.net (u daljem tekstu sajta) saglasni ste i pristajete na uslove i pravila korišćenja i oglašavanja koji se nalaze na ovoj stranici.

Korisnik usluga sajta je svako pravno ili fizičko lice koje koristi usluge sajta u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja.

Sajt zadržava pravo izmene Uslova i pravila korišćenja u bilo kom trenutku bez prethodnog ili naknadnog obaveštavanja korisnika, tako da oni stupaju na snagu danom njihove objave na Sajtu. Sve informacije o uslovima i pravilima korišćenja možete dobiti isključivo na ovoj stranici – Uslovi i pravila korišćenja sajta InoPoslovi.net.

Korisnik usluga sajta pročitao je i u svemu je saglasan sa sledećim pravilima:

1. Zaštita i upotreba ličnih podataka

Korišćenjem sajta, saglasni ste da sajt ima pravo da vaše lične podatke – Ime i prezime, odnosno naziv firme za pravna lica, broj telefona, email adresu, adresu, veb sajt, i ostale kontakt podatke, kao i tekstualni i multimedijalni sadržaj oglasa poslodavca, objavi javno na sajtu.

Sajt preduzima sve neophodne radnje kako bi se osigurala zaštita ličnih podataka koje unosite pirlikom postavljanja oglasa. Korišćenjem sajta, saglasni ste da su iznesene lične informacije tačne i da za njih odgovarate krivično u skladu sa Zakonom.

Neobjavljeni lični podaci korisnika usluga neće biti dostupni trećim licima i biće tretirani u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Izuzetak predstavlja zahtev istražnih organa Republike Srbije, u kom slučaju je sajt obavezan da raspoložive podatke o korisniku usluga dostavi istražom organu (Tužilaštvo, MUP Republike Srbije) na njegov pisani zahtev sa navedenim pravnim osnovom. Iz ovog proizilazi da će svi podaci koji se odnose na lica koja čine zloupotrebu i kršenje Zakona od strane korisnika sajta, na zahtev nadležnih državnih organa, biti dostavljeni ovim organima. 

Sajt ne čuva lične podatke korisnika koje korisnici Sajta – kandidti prosleđuju putem maila i/ili programiranih formi na sajtovima drugih korisnika Sajta – poslodavaca, a koji su postavljeni od strane korisnika-poslodavaca i prikazani na Sajtu, te nema uvid u iste, niti utiče na proces prikupljanja, rangiranja ili odabira kandidata pri zapošljavanju. Upotreba e-maila i/ili linkova ka trećim stranama, a koji su objavljeni na Sajtu, korisnici vrše na sopstvenu odgovornost.

Uklanjanje podataka korisnika-poslodavaca iz baze podataka moguće je u svakom trenutku na osnovu pisanog zahteva dostavljenog putem maila inoposlovi.net(a)gmail.com. Brisanje podataka ne podrazumeva trajne kopije koje se zadržavaju u cilju dostave nadležnim državnim organima.

2. Odricanje od odgovornosti

Sajt ne posreduje između korisnika usluga sajta i za to ne pribavlja materijalnu ili bilo koju drugu korist. Svaki poslovni odnos zasnovan između korisnika usluga sajta je na sopstveni rizik i sajt neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija i/ili poslovnih odnosa između korisnika usluga sajta. Korisnici usluga sajta se pozivaju na oprez prilikom kontakta sa drugim korisnicima sajta.

3. Besplatno oglašavanje

Sajt svim korisnicima usluga pruža uslugu beslatnog oglašavanja što proističe iz člana 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Trajanje besplatne reklame je 60 dana od dana objave na sajtu. Korisnik usluga, objavljeni oglas može ukloniti pre isteka ovog roka, ukoliko poseduje kreiran lični nalog na sajtu, ili može poslati predlog za uklanjanje oglasa administraciji sajta, ukoliko nema kreiran nalog na sajtu. Slanje predloga za preveremeno uklanjanje oglasa obavalja se putem email adrese naznačene na kontakt stranici sajta. Korisnik je dužan da navede tačnu vezu (link) do oglasa koji želi da ukloni, email adresu i kratko obrazloženje razloga za prevremeno uklanjanje oglasa.

4. Zabranjeno oglašavanje

  1. Zabranjeno je oglašavati se suprotono odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.
  2. Zabranjeno je oglašavati: neistinito i lažno, dovoditi nekog u zabludu i na način na koji se neko vređa, nekome nanosi šteta ili koristi nečija lakovernost.
  3. Zabranjeno je oglašavati prodaju i kupovinu dobara koja se ne odnose na tematiku sajta
  4. Zabranjeno je oglašavanje: medicinskih ili medicinsko alternativnih postupaka i metoda, nadrilekarstva, opojnih droga i njihovog korišćenja, oružja i municije, uključujući kopije, startne pištolje i vazdušno oružje, duvana i duvanskih proizvoda (uključujući i elektronske cigarete) i njihovog konzumiranja, alkoholnih pića i njihovog konzumiranja.
  5. Zabranjeno je oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.
  6. Zabranjeno je oglašavanje finansijskih pozajmica
  7. Zabranjeno je oglašavanje u formi javnog obraćanja ili proglasa.
  8. Zabranjeno je oglašavanje tzv. poslova od kuće.

5. Objava oglasa

Nakon unosa oglasa putem predviđenje forme i upisa podataka u bazu, administracija sajta oglas ručno odobrava.

Sajt zadržava pravo da oglase koji ne budu popunjeni u skladu sa smernicama i Pravilima i uslovima korišćenja sajta, ne objavi na sajtu bez bilo kakvog (pismenog ili usmenog) obaveštenja i obrazloženja korisniku usluga.

Sajt zadržava pravo da iz objavljenih oglasa ukloni sve linkove koji vode ka drugim sajtovima.

Takođe, sajt zadržava pravo da oglas dodat od strane korisnika usluga ne objavi, bez pismenog ili usmenog obrazloženja korisniku usluga, po slobodnom nahođenju.

6. Vlasništvo nad sadržajem oglasa

Korisnik usluga sajta zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i slikama sopstvenih oglasa.

Zabranjeno je kopiranje, preuzimanje i skrepovanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na sajtu.

7. Sankcije za kršenje odredbi Uslova i pravila korišćenja sajta InoPoslovi.net i Zakona RS

Sajt zadržava pravo da sve oglase koji nisu u skladu Uslovima i pravilima korišćenja sajta Inoposlovi.net ne objavi! 

Takođe, svi oglasi objavljeni od strane fizičkih i pravnih lica, čije lične podatke potražuje nadležni državni organ u skladu sa zakonom, biće uklonjeni od strane administracije sajta u roku od 24h od momenta pristizanja službenog zahteva.

InoPoslovi.net

Beograd, 16.9.2019.