Uslovi i pravila koriscenja sajta Inoposlovi.net 20.11.2019

[Poslednja izmena: novembar 2019.]

Korišćenjem sajta InoPoslovi.net (u daljem tekstu: sajt) saglasni ste i pristajete na uslove i pravila korišćenja i oglašavanja koji se nalaze na ovoj stranici.

Sajt je namenjen oglašavanju potreba za zapošljavanjem od strane poslodavaca i konkurisanju na poslove od strane kandidata. Korisnik usluga sajta je svako pravno ili fizičko lice koje koristi usluge sajta u skladu sa Uslovima i pravilima korišćenja. Korisnici usluga sajta su: poslodavci i kandidati.

Sajt zadržava pravo izmene Uslova i pravila korišćenja u bilo kom trenutku bez prethodnog ili naknadnog obaveštavanja korisnika, tako da oni stupaju na snagu danom njihove objave na Sajtu. Sve informacije o uslovima i pravilima korišćenja možete dobiti isključivo na ovoj stranici – Uslovi i pravila korišćenja sajta InoPoslovi.net.

Korisnik usluga sajta pročitao je i u svemu je saglasan sa sledećim pravilima:

1. Zaštita i upotreba ličnih podataka

Korišćenjem sajta, saglasni ste da sajt ima pravo da vaše lične podatke – Ime i prezime, odnosno naziv firme za pravna lica, broj telefona, email adresu, adresu, veb sajt, i ostale kontakt podatke, kao i tekstualni i multimedijalni sadržaj oglasa poslodavca, objavi javno na sajtu. 

Sajt preduzima sve neophodne radnje kako bi se osigurala zaštita ličnih podataka koje unosite pirlikom postavljanja oglasa. Korišćenjem sajta, saglasni ste da su iznesene lične informacije tačne i da za njih odgovarate krivično u skladu sa Zakonom.

Neobjavljeni lični podaci korisnika usluga neće biti dostupni trećim licima i biće tretirani u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Izuzetak predstavlja zahtev istražnih organa Republike Srbije, u kom slučaju je sajt obavezan da raspoložive podatke o korisniku usluga dostavi istražom organu (Tužilaštvo, MUP Republike Srbije) na njegov pisani zahtev sa navedenim pravnim osnovom. Iz ovog proizilazi da će svi podaci koji se odnose na lica koja čine zloupotrebu i kršenje Zakona od strane korisnika sajta, na zahtev nadležnih državnih organa, biti dostavljeni ovim organima. 

Korisnicima usluga sajta – poslodavcima omogućeno je kreiranje korisničkog naloga na sajtu. Korisnicima usluga sajta – kandidatima nije omogućeno kreiranje korisničkog naloga na sajtu.

U skladu sa stavom iz prethodnog paragrafa, sajt ne čuva lične podatke korisnika koje korisnici usluga sajta – kandidti prosleđuju putem maila i/ili programiranih formi na sajtovima drugih korisnika Sajta – poslodavaca, a koji su postavljeni od strane korisnika-poslodavaca i prikazani na Sajtu, te nema uvid u iste, niti utiče na proces prikupljanja, rangiranja ili odabira kandidata pri zapošljavanju. Upotreba e-maila i/ili linkova ka trećim stranama, a koji su objavljeni na Sajtu, korisnici vrše na sopstvenu odgovornost.

Uklanjanje podataka korisnika usluga sajta – poslodavaca iz baze podataka moguće je u svakom trenutku na osnovu pisanog zahteva dostavljenog putem maila inoposlovi.net(a)gmail.com. Brisanje podataka ne podrazumeva trajne kopije koje se zadržavaju u cilju dostave nadležnim državnim organima.

2. Odricanje od odgovornosti

Korisnici sajt koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da sajt ne može biti odgovoran za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Sajt ne posreduje između korisnika usluga sajta i za to ne pribavlja materijalnu ili bilo koju drugu korist. Svaki poslovni odnos zasnovan između korisnika usluga sajta je na sopstveni rizik i sajt neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija i/ili poslovnih odnosa između korisnika usluga sajta. Korisnici usluga sajta se pozivaju na oprez prilikom kontakta sa drugim korisnicima sajta.

Sajt ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika.

Sajt može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema. Sajt nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost sajta, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog, te nije dužan prethodno ili naknadno obavestiti korisnike usluga sajta o tome.

Za svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu) ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica,  ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr., sajt se neće smatrati odgovornim.

3. Besplatno oglašavanje

Sajt svim korisnicima usluga pruža uslugu beslatnog oglašavanja što proističe iz člana 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Trajanje besplatne reklame je 60 dana od dana objave na sajtu. Korisnik usluga sajta, objavljeni oglas može ukloniti pre isteka ovog roka, ukoliko poseduje kreiran lični nalog na sajtu, ili može poslati predlog za uklanjanje oglasa administraciji sajta, ukoliko nema kreiran nalog na sajtu. Slanje predloga za preveremeno uklanjanje oglasa obavalja se putem email adrese naznačene na kontakt stranici sajta. Korisnik je dužan da navede tačnu vezu (link) do oglasa koji želi da ukloni, email adresu i kratko obrazloženje razloga za prevremeno uklanjanje oglasa.

Registrovani korisnici usluga sajta – poslodavci koji se oglašavaju, oglas dostavljaju putem formulara za naručivanje oglasa na sajtu. Prema članu 45. Zakona o oglašavanju, ne postoji obaveza dostavljanja Deklaracije o oglašavanju za oglašavanje putem Interneta.

4. Zabranjeno oglašavanje

  1. Zabranjeno je oglašavati se suprotono odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.
  2. Zabranjeno je oglašavati: neistinito i lažno, dovoditi nekog u zabludu i na način na koji se neko vređa, nekome nanosi šteta ili koristi nečija lakovernost.
  3. Zabranjeno je oglašavati prodaju i kupovinu dobara koja se ne odnose na tematiku sajta
  4. Zabranjeno je oglašavanje: medicinskih ili medicinsko alternativnih postupaka i metoda, nadrilekarstva, opojnih droga i njihovog korišćenja, oružja i municije, uključujući kopije, startne pištolje i vazdušno oružje, duvana i duvanskih proizvoda (uključujući i elektronske cigarete) i njihovog konzumiranja, alkoholnih pića i njihovog konzumiranja.
  5. Zabranjeno je oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.
  6. Zabranjeno je oglašavanje finansijskih pozajmica
  7. Zabranjeno je oglašavanje u formi javnog obraćanja ili proglasa.
  8. Zabranjeno je oglašavanje tzv. poslova od kuće.

5. Plaćeno oglašavanje

Na sajtu je korisnicima usluga sajta – poslodavcima omogućeno plaćeno oglašavanje. Ovakav vid oglašavanja podrazumeva kupovinu određenog pretplatničkog paketa za usluge sajta.

Usluge sajta podrazumevaju Premium i Platinum pakete. Karakteristike ovih paketa – vrsta usluge, broj oglasa, trajanje pojedinačnih i/ili grupnih oglasa iz paketa, kao i novčani iznos usluge, definisani su na stranicama sajta predviđenim za kupovinu paketa za plaćeno oglašavanje.

Smatraće se da je sajt dužan korisnicima usluga sajta – poslodavcima da isporuči reklamnu uslugu, navedenu u prethodnom paragrafu, samo ukoliko je korisnik usluga sajta – poslodavac izvršio uplatu i ukoliko su sredstva proknjižena na računu sajta, te ukoliko je tom prilikom sajtu dostavio svu potrebnu dokumentaciju za objavu oglasa na sajtu, te da je dostavljeni oglas od strane korisnika usluga usklađen sa Uslovima i pravilima korišćenja sajta.

Sajt, kao pružalac usluge plaćenog oglašavanja, se obavezuje da najkasnije 24 (slovima: dvadesetčetiri) časa od momenta kada se utvrdi da su sredstva proknjižena na računu sajta, objaviti oglas na sajtu.

Prilikom naručivanja oglasa čije se plaćanje vrši platnim karticama, odnosno posredstvom kompanije PayPal, korisniku usluga sajta koji nije dostavio svu potrebnu dokumentaciju za objavu oglasa na sajtu ili oglas nije u skladu sa Uslovima i pravilima korišćenja, sajt će inicirati povraćaj rezervisanih sredstava, ali ne može da garantuje za rok povraćaja sredstava s obzirom da je isti u nadležnosti pružaoca usluge PayPal-a i banke vlasnika platne kartice kojom je plaćanje izvršeno.

U dogovoru sa korisnikom usluga sajta, sajt može zadržati sredstva i odgoditi objavu oglasa dok se ne steknu svi uslovi za objavu, a najduže do 3 meseca.

6. Objava oglasa

Nakon unosa oglasa putem predviđenog formulara i upisa podataka u bazu sajta, administracija sajta oglas ručno odobrava.

Sajt zadržava pravo da oglase koji ne budu popunjeni u skladu sa smernicama i Uslovima i pravilima korišćenja sajta, ne objavi na sajtu bez bilo kakvog (pismenog ili usmenog) obaveštenja i obrazloženja korisniku usluga.

Sajt zadržava pravo da iz objavljenih oglasa ukloni sve linkove koji vode ka drugim sajtovima.

Sajt zadržava pravo da oglas dodat od strane korisnika usluga ne objavi, bez pismenog ili usmenog obrazloženja korisniku usluga, po slobodnom nahođenju.

Sajt zadržava pravo, ali nema obavezu, da radi održanja kvaliteta usluga izvrši lekturu, odnosno ispravi pravopisne i gramatičke greške, takoda da to ni na koji način ne utiče na podatke i integritet podataka koje korisnik putem sajta postavlja.

7. Vlasništvo nad sadržajem oglasa

Korisnik usluga sajta zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i slikama sopstvenih oglasa. Korisnik usluga je saglasan da tekstualni i slikovni – grafički sadržaj koji je dodat sa njegove strane sajt bez bilo kakve naknade može distribuirati i javno prikazivati na sajtu u cilju pružanja oglasne usluge.

Zabranjeno je kopiranje, preuzimanje i skrepovanje sadržaja ili delova sadržaja i koda objavljenog na sajtu.

8. Sankcije za kršenje odredbi Uslova i pravila korišćenja sajta InoPoslovi.net i Zakona RS

Svi oglasi objavljeni od strane fizičkih i pravnih lica, čije lične podatke potražuje nadležni državni organ u skladu sa zakonom, biće uklonjeni od strane administracije sajta u roku od 24h od momenta pristizanja službenog zahteva.

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

InoPoslovi.net

Beograd, novembar 2019.